YILDIZELİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI “EVDEYSENİZ SİZDEYİZ” (EVDE TEMİZLİK) PROJESİ KAPSAMINDA BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) PERSONEL ALIM İLANI

İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanacak olan yaşlı bakım projesi ( Evdeyseniz Sizdeyiz ) kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro ve Standartları, İş Tanımlan, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar çerçevesinde şartlan tutan adaylar arasından 3 ay istihdam edilmek üzere dört(4) bayan personel alımı yapılacaktır (asgari ücret mukabilinde)
İşin tanımı: Evde temizlik elemanı; Temizlik ve bakım hizmeti, genel ev temizliği, çamaşır yıkama, ütüleme, bulaşık yıkama vs.
Görev Yeri: Yıldızeli Merkez ve Köyler

 
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması,
- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması,
- 18-45 yaşlan arasında olması,
- Kamu haklarından mahrum bulunmaması,
■Türk Ceza kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durumu bulunmaması

 
ÖZEL ŞARTLAR
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı vücut engeli bulunmamak,
-Varsa iş deneyim belgesi
-İşin süresi 3 ay
-İstenilen iş gücü sayısı:4 bayan
-Yıldızeli’de ikamet ediyor olmak ( Başvuru tarihinden geriye doğru en az 6 ay süreli) -Seyahat Engeli Bulunmamak

 
BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER:
1 .Sözleşmeli iş talep formu,
2. Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
3. İşe konu sertifika veya belgenin fotokopisi (aslı görülerek),
4. Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.1 Adet fotoğraf, Adli Sicil belgesi,
7. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
8. Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi

 
BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Evdeyseniz Sizdeyiz Projesi (Temizlik) Kapsamında Yıldızeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım ilanına istinaden başvuru yapacaklar en geç 25/07/2018 saat 17.00 kadar Yıldızeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Alınacak personeller ev temizlik hizmetleri konusunda istihdam edileceğinden başvuruların içerisinden öncelikle Yaşlı Bakım sertifikası, diploması ve tecrübe sahibi olanlar tercih edilecek olup sertifikalı veya diplomalı başvuruların olmaması halinde projenin amaçlan doğrultusunda tüm başvurular Mütevelli Heyeti  üyeleri marifetiyle değerlendirilerek personel alımı gerçekleştirilecektir. Mütevelli Heyetince mülakata çağrılacak olanlar Yıldızeli Kaymakamlığı internet sayfasında yayınlanacaktır. Mülakat sonuçlan yine aynı kanalla ilan edilecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.