İHALE İLANI
 
YILDIZELİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
SANAT YAPILARI YAPIM İŞLERİ : Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
 
a) adresi
:  Atatürk Caddesi Hükümet konağı Kat: 2 Yıldızeli
b) telefon ve faks numarası
: 0346 751 2001 – 0346 751 2541
c) elektronik posta adresi (varsa)
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
2-İhale konusu hizmetin
 
a) niteliği, türü ve miktarı
: Menfez yapımı
 
KÖYDES PROĞRAMI (2018 YILI)
S.NO
İŞİN YAPILACAĞI YER
EBADI
1
Yıldızeli Çırçır Köy Yolu
5(5,0x3,5)L=9m
 
3-İhalenin
 
a) yapılacağı yer
:  Yıldızeli Kaymakamlık Makamı
b) tarihi ve saati
: 22/05/2018 - 10.00
          Teklifler yukarıda belirtilen yer, tarih ve saate kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmeyecektir. Teklifler bizzat istekli, kanun temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmeyecek olup, bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
 kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.6- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,      
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belge istenmemiştir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1- İş Deneyim Belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %10’u oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2- İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
4.3.2.1- İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari gerekli görülen 1 (bir) adet damperli kamyon veya traktör, 1 (bir) adet su tankı ,1 (bir) adet vibratör, 1 adet betonyer makinesine ilişkin belgeler (Kendi malı veya taahhütname.)
4.4-Bu ihalede benzer iş olarak,  her türlü baks mefez, köprü ve tünel işleri  kabul edilecektir.
 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif  en düşük fiyat esasına göre  belirlenecektir.
 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
7-İhale dokümanı Yıldızeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği - Birlik Genel Sekreterliğinde görülebilir ve 250,00 TL. karşılığında Birlik Genel Sekreterliği adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
.8-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
8.1.1-İsteklilerin, mevzuatı gereği İlgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
8.2 Belgelerin sunuluş şekli
8.2.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
8.2.2-Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
8.2.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini idarece uygun görüldüğü takdirde tekliflerine ekleyebilirler.
9-Teklifte bulunan istekliler, idarece hazırlanan İdari Şartname, Teknik Şartname ile Sözleşme Tasarısı ve eklerini peşinen kabul etmiş sayılır.
10-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
11- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremez. İş ortaklığı ihaleye teklif verebilir.
12- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
13-Birliğimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14- Birliğimiz, ihale kanunlarına tabi olmayıp, 28.04.2017 tarih ve 26506 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’ne tabidir.
 
 
 
                                                      İLGİLİLERE DUYURULUR